КУЛТУРАТА, КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ И ПРЕДРАСУДИ

  • Daniela Koceva

Abstract

Секоја култура има сопствени единствени обрасци на однесување кои најчесто им изгледаат туѓи на луѓето кои имаат поинакво културно потекло. Во тој контекст културните разлики меѓу различните народи се резултат на различниот развој на културата и општеството, како и развојот на културата во историски различни конкретни општества.

Клучни зборови: културни универзалии, културни разлики, предрасуди, соработка, толеранција, дискриминација.

Published
2019-05-28