Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси

  • Radmila Karanakova Stefanovska
  • Zoran Panov

Abstract

Рударските операции, а особено површинските рударски активности,може да доведат до негативни влијанија врз природните ресурси кои секористат како рекреација и туризам. Рударските операции треба да гиспречат или минимизираат негативните влијанија врз визуелноста прекуконсултации со локалните заедници за потенцијалното користење наземјиштето по затворањето на рудникот, инкорпорирајќи оценка навизуелни влијанија и мерки за нивно намалување. Примарната функцијана процената на визуелното влијание е да се идентификуваат клучнитегледишта од кои ќе биде видлива рударската операција; да се оцениосетливоста на овие критични ставови; да се процени влијанието навидливоста; да се измени дизајнот на копот на таков начин што ќе гонамали потенцијалното влијание на минимум.

Published
Apr 15, 2013
How to Cite
KARANAKOVA STEFANOVSKA, Radmila; PANOV, Zoran. Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/118>. Date accessed: 06 june 2020.

Most read articles by the same author(s)