Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси

  • Radmila Karanakova Stefanovska
  • Zoran Panov

Abstract

Рударските операции, а особено површинските рударски активности,може да доведат до негативни влијанија врз природните ресурси кои секористат како рекреација и туризам. Рударските операции треба да гиспречат или минимизираат негативните влијанија врз визуелноста прекуконсултации со локалните заедници за потенцијалното користење наземјиштето по затворањето на рудникот, инкорпорирајќи оценка навизуелни влијанија и мерки за нивно намалување. Примарната функцијана процената на визуелното влијание е да се идентификуваат клучнитегледишта од кои ќе биде видлива рударската операција; да се оцениосетливоста на овие критични ставови; да се процени влијанието навидливоста; да се измени дизајнот на копот на таков начин што ќе гонамали потенцијалното влијание на минимум.

References

Guidelines for landscape and Visual Impact Assessment, Second Edition, The Landscape Institute, Institute for Environmental Management and Assessment, 2004

Kapageridis, K.I., Tsipras, D. (2007). Visual impact assessment of seaside quarrying operations and planned restoration, landscape and urban planning, Vol.86, Issue 1, pp.92-102

Стефановска Каранакова Р. (2010), Факултет за природни и технички науки, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, магистерски труд

Published
2013-04-15

Most read articles by the same author(s)