Проектирање на системот за експлоатација на јаглен во ПК Брод - Неготино со циклична механизација за следните пет години

  • Elizabeta Desanoska
  • Zoran Panov

Abstract

Продолжувањето на векот на работата на ТЕ Битола 1, 2 и 3 е водиректна зависност од преостанатите резерви на јаглен за производствона електрична енергија на Р. Македонија. Во иднина ќе се експлоатирајагленовиот енергенс од Рудникот ПК Брод-Гнеотино со вкупниексплоатациони резерви од 31.25х106 тони јаглен, кој треба да обезбеди2.000.000 тони јаглен годишно. Во зависност од годишното производство,дизајниран е системот за јаглен, пресметани се количините на јаглен имеѓуслојната јаловина, посебно за секој слој и приказ на завршни косиниод ископот на јаглен и меѓуслојната јаловина со циклична механизација.
Published
Apr 15, 2013
How to Cite
DESANOSKA, Elizabeta; PANOV, Zoran. Проектирање на системот за експлоатација на јаглен во ПК Брод - Неготино со циклична механизација за следните пет години. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/121>. Date accessed: 31 may 2020.

Most read articles by the same author(s)