Методологија за избор на рударска откопна метода

  • Stojance Mijalkovski
  • Zoran Despodov
  • Dejan Mirakovski
  • Afrodita Zendelska
  • Marija Kostadinova

Abstract

Во овој труд е прикажана постапката за избор на рударска откопнаметода, која зависи од повеќе рударско-геолошки и техничко-економскифактори. При оптимален избор на рударска откопна метода за конкретнорудно наоѓалиште, препорачливо е да се користат три оптимизациониметоди за да се изврши споредување на добиените резултати и на тој начинда се избере најефикасната рударска откопна метода, односно рударскатаоткопна метода која овозможува најефикасно враќање на инвестиционитевложувања.
Published
Apr 15, 2013
How to Cite
MIJALKOVSKI, Stojance et al. Методологија за избор на рударска откопна метода. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/122>. Date accessed: 28 mar. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>