Сеизмичност на територијата на Република Македонија

  • Blagica Doneva
  • Gorgi Dimov

Abstract

Територијата на Република Македонија тектонски е поврзана согеодинамичките процеси кои се одвиваат на Балканскиот Полуостров. Воденешно време, просторот на Балканскиот Полуостров се наоѓа во зонатана колизија помеѓу три големи плочи: Евроазиската, Африканската иАрапската кои се делат на помали плочи.Сегашната геодинамика на Балканскиот регион е под контрола наактивните тектонски процеси во Источниот Медитеран и тоа: субдукцијатана Јадранската микроплоча под Динаридите, субдукцијата на Јонската иЛевантинската микроплоча под Хеленскиот рововски систем и колизијатапомеѓу Евроазиската и Арапската плоча кои се во врска со СеверноАнадолскиот расед.Територијата на Република Македонија како дел од Балканскиотрегион, тектонски припаѓа на Медитеранската орогена област на Алпско-хималајскиот појас.
Published
Feb 5, 2016
How to Cite
DONEVA, Blagica; DIMOV, Gorgi. Сеизмичност на територијата на Република Македонија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1278>. Date accessed: 23 feb. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>