Опасен медицински отпад – технологии за преработка, локации и потекло

  • Agron Alili
  • Boris Krstev
  • Aleksandar Krstev
  • Goran Stamenov
  • Zoran Stoilov

Abstract

Категоризација на медицинскиот отпад спаѓа во групата на опасенотпад. Управувањето и третманот во повеќето случаи се невалидни.Решавањето на овие отпади треба да биде ефективно и економично и барапосебни функционални системи или сценарио. Тоа е предизвик за земјитево развој, слична на нашата земја. Воспоставување на систем, како штое интегрирано управување со медицински отпад, се појавува и бара јасноинформирање и едукација на луѓето. Исто така, постои побарувачка засоодветно постапување и управување, заедно со потребни за зајакнувањена домашната регулатива во поглед на неговата целосна имплементација.
Published
Feb 8, 2016
How to Cite
ALILI, Agron et al. Опасен медицински отпад – технологии за преработка, локации и потекло. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1287>. Date accessed: 06 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>