ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПЛИТКИ ПОДЗЕМНИ ВОДИ СО ГЕОЕЛЕКТРИЧНО КАРТИРАЊЕ

  • Risto Popovski
  • Blagica Doneva
  • Zoran Panov
  • Radmila Karanakova Stefanovska

Abstract

Апстракт Во трудот е прикажано плитко геоелектрично сондирање на терен во Овче Поле во Р. Македонија за одредување на плитките подземни води на дадениот терен. Направени се 11 геоелектрични профили со Шлумбергеров распоред на електродите AB/2=30 м, за секоја геоелектрична сонда. Притоа, презентацијата на резултатите на СЕО се дадени со 1D дијаграмите кои се изработени во IPI2win, а во Сурфер се направени градиентни хоризонтални карти на различна длабочина.


Клучни зборови: подземна вода, истражувања, геоелектрика, отпорност, дијаграми.

Published
Dec 25, 2018
How to Cite
POPOVSKI, Risto et al. ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПЛИТКИ ПОДЗЕМНИ ВОДИ СО ГЕОЕЛЕКТРИЧНО КАРТИРАЊЕ. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 25-35, dec. 2018. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/2592>. Date accessed: 07 july 2020.