ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПЛИТКИ ПОДЗЕМНИ ВОДИ СО ГЕОЕЛЕКТРИЧНО КАРТИРАЊЕ

  • Risto Popovski
  • Blagica Doneva
  • Zoran Panov
  • Radmila Karanakova Stefanovska

Abstract

Апстракт Во трудот е прикажано плитко геоелектрично сондирање на терен во Овче Поле во Р. Македонија за одредување на плитките подземни води на дадениот терен. Направени се 11 геоелектрични профили со Шлумбергеров распоред на електродите AB/2=30 м, за секоја геоелектрична сонда. Притоа, презентацијата на резултатите на СЕО се дадени со 1D дијаграмите кои се изработени во IPI2win, а во Сурфер се направени градиентни хоризонтални карти на различна длабочина.

Клучни зборови: подземна вода, истражувања, геоелектрика, отпорност, дијаграми.

Published
2018-12-25

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>