Можни ресурси за рециклирање од индустриски и електронски отпади со современи технологии

  • Marjan Popandonov
  • Dejan Krstev
  • Goran Popandonov
  • Aleksandar Krstev
  • Boris Krstev

Abstract

Рециклирањето на индустрискиот отпад и електронскиот отпадсе круцијален проблем во идните современи технологии ширум светот.Потребата за метали, развојот на индустриите и огромните потреби одметали за индустријата се предизвик при изнаоѓањето на технологии заупотребливи отпади за преработка и производство на метали и другиматеријали. Индустрискиот отпад (сите примероци на индустрискиотпади), особено електронскиот отпад, се можни и соодветни „суровиматеријали” за иднината. Во овој труд ќе бидат прикажани новите трендовии перспективи за повторна употреба на отпадните материјали како можниресурси за добивање и производство на корисни метали и материјали.
Published
Apr 14, 2014
How to Cite
POPANDONOV, Marjan et al. Можни ресурси за рециклирање од индустриски и електронски отпади со современи технологии. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 7, n. 7, apr. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/826>. Date accessed: 03 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>