Параметри за мониторинг и ефективна заштита од суша во Република Македонија

  • Goran Basovski
  • Boris Krstev
  • Elena Paneva
  • Branka Petrovska

Abstract

Во овој труд се опишани карактеристиките на сушата како климатски
феномен и параметрите за проценка, следење и ефикасна заштита од суша. Анализирани се индексите на суша и базичниот модел за пресметување на ранливост, како основен параметар за ефикасна заштита од суша.

References

Alcinova Monevska, S. (2010). Drought Impact Reporting (Activity 4.1 of DMCSEE Project).

Drought Vulnerability Assesment for the Republic of Macedonia. (2012). Hydrometeorological service of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia

FILIPOVSKI et al. (1996) Climatological- pedological Vegetation Regions in Republic of Macedonia, Macedonian Academy of Sciences and Art, Skopje, Republic of Macedonia.

KOZAK P. et al. (2011). Palfai Drought Index (PaDI) – Expansion of Applicability of Hungarian Pai for South East Europe (SEE) Region, Directorate for Environmental Protection and Water Management of Lower Tisza District, Szeged – Hungary.

WORLD BANK, 2011, Climate and Agriculture-The Former Yugoslav Republic of Macedonia Country Note-Draft for Discussion, http://siteresources. worldbank.org/INTECA/Resource /MacedoniaCountryNote.pdf

Published
2014-04-15

Most read articles by the same author(s)