Параметри за мониторинг и ефективна заштита од суша во Република Македонија

  • Goran Basovski
  • Boris Krstev
  • Elena Paneva
  • Branka Petrovska

Abstract

Во овој труд се опишани карактеристиките на сушата како климатски
феномен и параметрите за проценка, следење и ефикасна заштита од суша. Анализирани се индексите на суша и базичниот модел за пресметување на ранливост, како основен параметар за ефикасна заштита од суша.
Published
Apr 15, 2014
How to Cite
BASOVSKI, Goran et al. Параметри за мониторинг и ефективна заштита од суша во Република Македонија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 7, n. 7, apr. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/835>. Date accessed: 08 apr. 2020.

Most read articles by the same author(s)