Генетика на отпорноста на оризот

  • Ilija Karov
  • Biserka Naumova
  • Elizabeta Manova

Abstract

Истражувани се отпорноста на оризот конпаразитната габа,Pyrcularia orizae Cav., симптомите на болеста, условно наречени како пламеница на оризот, како и морфологијата како и проценителот на болеста. Испитувана е вертикална и хоризонтална отпорност на 16 сорти, при што се дојде до сознанието дека тестираните сорти ориз покажуваат висока осетливост кон оваа паразитска габа.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
KAROV, Ilija; NAUMOVA, Biserka; MANOVA, Elizabeta. Генетика на отпорноста на оризот. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.8, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/287>. Date accessed: 12 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>