Влијанието на ѓубрењето врз приносот, економскиот ефект и морфолошките својства кај пиперката

  • Vasil Kocevski
  • Dobrin Jakimov
  • Milan Georgievski
  • Milan Jekik

Abstract

На средно плоден алувиум во струмичко поставен е, во текот на две години, полски опит со пиперка куртовска капија. Притоа е испитано напоредното дејство на органските и минералните ѓубрива на приносот, економскиот ефект и морфолошките својства на пиперката. Сите употребени ѓубрива го зголемија приносот, но економски оправдани се само комбинациите арско ѓубре+минерално и минерални ѓубрива. На морфолошките својства на пиперката нешто подобар ефект имаа органските ѓубрива, а особено лумбрихумусот.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>