Испитување на некои Македонски и Бугарски сорти памук во агроеколошките услови на Струмица

  • Dragi Pirikliev
  • Dragica Spasova
  • Milan Georgievski
  • Stavre Klimov

Abstract

Цел на испитувањата беше изучување на биолошките и квалитетните својства на најдобрите нови и перспективни сорти памук, создадени во Македонија и Бугарија, и на основа добиените резултати од многугодишните испитувања, испитуваните сорти може да се применат во реоните на Струмица и во други реони, со слични агроеколошки услови.
Published
Apr 23, 2013
How to Cite
PIRIKLIEV, Dragi et al. Испитување на некои Македонски и Бугарски сорти памук во агроеколошките услови на Струмица. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.32, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/310>. Date accessed: 04 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>