Pseudomonas Viridiflava Причинител на патогени промени кај плодовите на доматите

  • Sasa Mitrev

Abstract

Проучувани се бактериските карактеристики на неколку изолати (Д- 13, Д-31 и Д-33) добиени при изолации од заболени плодови на домати од неколку различни локалитети. Добиените бактерии се појавуваа како пратечки при изолациите на бактеријата Xanthomonas campestris pv.vesicatoria. Со проучувањето на бактериските карактеристиките на добиените бактериски изолати може да се заклучи дека патогените, морфолошките, биохемиските, физиолошките и одгледувачките карактеристики одговараат на бактеријата Pseudomonas viridiflava. Оваа бактерија досега не е проучувана и е непозната за многу производители на домати во Република Македонија.
Published
Apr 23, 2013
How to Cite
MITREV, Sasa. Pseudomonas Viridiflava Причинител на патогени промени кај плодовите на доматите. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.38, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/318>. Date accessed: 28 may 2020.

Most read articles by the same author(s)