Дидактички пристап кон толкувањето на синтаксичката повеќезначност

  • Darinka Marolova

Abstract

Предмет на ова истражување се проблемите во толкувањетоод германски на македонски јазик, кои може да бидат предизвикани сопојавата на синтаксичката повеќезначност, како лингвистичка категорија.Притоа толкувачот посегнува по разни стратегии, сè со цел да не дозволипрекин во комуникацијата, во која тој се јавува како посредник. Тој самодлучува на кој начин ќе се справи со овој феномен. При трансферот насинтаксичката повеќезначност од германски на македонски јазик, какокраен исход може да се јават три случаи: решливи, делумно решливи инерешливи.
Published
Jul 1, 2015
How to Cite
MAROLOVA, Darinka. Дидактички пристап кон толкувањето на синтаксичката повеќезначност. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 5, n. 5, p. pp. 153-160, july 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/1040>. Date accessed: 06 aug. 2020.