ИСКУШЕНИЕТО И СПАСЕНИЕТО ВО СЕР ГАВЕЈН И ЗЕЛЕНИОТ ВИТЕЗ

  • Natalija Pop Zarieva
  • Krste Iliev

Abstract

Романсата Сер Гавејн и Зелениот витез е дел од така-
наречениот Артурски циклус. Како дел од овој циклус, оваа романса поседува
карактеристични епски особини, односно херојска потрага. Како таков ги
испитува принципите на витештвото, односно: дуел, чест, искреност. Поради
поврзаноста на витештвото со христијанство ги испитува принципите на
искушение, грев и милост. Поради последново, овој труд ќе се обиде да направи
паралела помеѓу потрагата по христијанско спасение во оваа романса и
Библијата.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
POP ZARIEVA, Natalija; ILIEV, Krste. ИСКУШЕНИЕТО И СПАСЕНИЕТО ВО СЕР ГАВЕЈН И ЗЕЛЕНИОТ ВИТЕЗ. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 191-195, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2524>. Date accessed: 10 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>