ПОТЕКЛО, АДАПТАЦИЈА И СЕМАНТИКА НА ТУРСКИОТ СУФИКС -ди/-ти /-DI/ (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, tü) ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Marija Leontik

Abstract

Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет века и влијанието
на турскиот јазик врз македонскиот јазик е големо. Турскиот јазик влијаел
врз морфологијата на македонскиот јазик. Влијанието на турскиот јазик врз
морфолошкиот систем на македонскиот јазик се гледа особено во внесување
на нови суфикси како што е -ди/-ти /-DI/ (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü). Пр.
бегендиса, бојадиса, шашардиса, сакалдисува, ујдисува и сл. Во овој труд ќе се
анализираат потеклото, адаптацијата и семантиката на турскиот суфикс -ди/ти
(-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü) во турскиот и во македонскиот јазик.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
LEONTIK, Marija. ПОТЕКЛО, АДАПТАЦИЈА И СЕМАНТИКА НА ТУРСКИОТ СУФИКС -ди/-ти /-DI/ (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, tü) ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 7, n. 8, p. 27-36, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2536>. Date accessed: 03 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>