СТРАТЕГИИ ЗА ОДБИВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД ГРУПАТА ЗА ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

  • Marija Leontik
  • Despina Minova

Abstract

Истражувањето на говорните чинови за одбивање што е презентирано во овој труд
се реализира во рамките на проектот „Развивање на меѓукултурните прагматички истражувања
и истражувањата на прагматиката на меѓујазикот и нивно поврзување со практиката“
(“Developing cross-cultural and interlanguage pragmatics research and its practical implications”). Во
истражувањето се опфати одбивање на предлог, на понуда, на покана или на молба. Сите
учесници во истражувањето се студентите од Групата за турски јазик и книжевност. Еден дел од
нив се Турци од Македонија, а другиот дел се Македонци и Торбеши кои студират заедно во ист
клас. Некои од Турците се образовани на турски, а некои не се, но сите тие во секојдневната
комуникација го користат турскиот како примарен јазик. Македонците и Торбешите не се
образовани на турски и тие не го користат турскиот во нивната секојдневна комуникација.

Published
2019-11-28

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>