ГРАМАТИЧКАТА КАТЕГОРИЈА ПАДЕЖ ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК И НЕГОВО ПРЕДАВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Marija Leontik

Abstract

Современиот турски јазик ги има следните падежи: номинатив, генитив,
акузатив, датив, локатив, аблатив, инструментал и екватив. Овој труд ќе ги анализира падежите
во турскиот и во македонскиот јазик и ќе ги утврди нивните сличности и разлики.

Published
2018-12-29

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>