ГРАМАТИЧКАТА КАТЕГОРИЈА ПАДЕЖ ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК И НЕГОВО ПРЕДАВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Marija Leontik

Abstract

Современиот турски јазик ги има следните падежи: номинатив, генитив,
акузатив, датив, локатив, аблатив, инструментал и екватив. Овој труд ќе ги анализира падежите
во турскиот и во македонскиот јазик и ќе ги утврди нивните сличности и разлики.

Published
Dec 29, 2018
How to Cite
LEONTIK, Marija. ГРАМАТИЧКАТА КАТЕГОРИЈА ПАДЕЖ ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК И НЕГОВО ПРЕДАВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 9, n. 12, p. 9-15, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2625>. Date accessed: 06 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>