Консекутивно толкување

  • Darinka Marolova

Abstract

Денес консекутивното толкување е неразделен дел одсекојдневието и толкувачот игра многу значајна улога во комуникацијамеѓу припадниците на различни јазични групи. Тоа се одвива во мошнекомплицирани услови, бара соодветни компетенции и особини одтолкувачот, а толкувачкиот процес се одвива во повеќе фази: слушање,декодирање, меморирање, бележење и продуцирање. При консекутивнототолкување се врши трансфер на вербалните и неверебалните елементи одеден јазик во друг со пренесување на суштинската пораката. Вербалниоттрансфер може да биде по пат на буквален превод, транскрипција,транспозиција, модулација и адаптација.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
MAROLOVA, Darinka. Консекутивно толкување. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 123-128, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/693>. Date accessed: 11 aug. 2020.