Невербалната комуникација како интеркултурна комуникација

  • Blaze Kitanov

Abstract

Што точно се мисли со поимот невербална комуникација? Невербалната комуникација може да биде тесно употребувана кога станува збор за интернационална употреба, како што е користењето на невербалните симболи за комуницирање и пренесување на порака. Од перспективата, невербалната комуникација се однесува на атрибути коишто не се чисто вербални. На пример, невербалната комуникација може често да се дефинира како акција или дејства и атрибути на луѓето што имаат социјално поделено заедничко мислење и кои се интернационално испратени или интерпретирани како интернационални, свесно се испратени или свесно примени, и може да се очекува, евентуален, повратен ефект од истите. Овој термин може пошироко да се дефинира кога станува збор и кога истиот се однесува на елементи на животната средина при нивното меѓусебно комуницирање и за луѓето за коишто ги употребуваат. Бојата во просторијата во којашто може да ви се врши интервју за одредено работно место може да се определи како влијание на вашата активност и за тоа како вие ќе бидете примени од луѓето. Сепак, од таа перспектива бојата на видот може легитимно да биде етикетирана како невербален елемент на комуникација.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
KITANOV, Blaze. Невербалната комуникација како интеркултурна комуникација. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 6, n. 10, p. pp.5-19, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/215>. Date accessed: 05 june 2020.