Простумот на Коле Чашуле наспроти бугарската скаменета визија

  • Blaze Kitanov
  • Irena Kitanova

Abstract

Во драмското и прозно творештво на Коле Чашуле доминира една основна специфика и идеја - идентификација на етичките состојби и упорот да се живее втор и подобар живот и истиот да се инкарнира во другиот. Овие компоненти кои се развиваат и доразвиваат од првите прозни и романескни творби, присутна е и во романот „Премреже“ (1977) кој е предмет на разглед и интерпретација на овој текст.
Published
2013-04-18