Невербалната комуникација како интеркултурна комуникација

  • Blaze Kitanov

Abstract

Што точно се мисли со поимот невербална комуникација? Невербалната комуникација може да биде тесно употребувана кога станува збор за интернационална употреба, како што е користењето на невербалните симболи за комуницирање и пренесување на порака. Од перспективата, невербалната комуникација се однесува на атрибути коишто не се чисто вербални. На пример, невербалната комуникација може често да се дефинира како акција или дејства и атрибути на луѓето што имаат социјално поделено заедничко мислење и кои се интернационално испратени или интерпретирани како интернационални, свесно се испратени или свесно примени, и може да се очекува, евентуален, повратен ефект од истите. Овој термин може пошироко да се дефинира кога станува збор и кога истиот се однесува на елементи на животната средина при нивното меѓусебно комуницирање и за луѓето за коишто ги употребуваат. Бојата во просторијата во којашто може да ви се врши интервју за одредено работно место може да се определи како влијание на вашата активност и за тоа како вие ќе бидете примени од луѓето. Сепак, од таа перспектива бојата на видот може легитимно да биде етикетирана како невербален елемент на комуникација.
Published
2013-04-17