Vol. 1 No. 1 (2023): Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција „Сто години од раѓањето на Ацо Шопов“ / Proceedings of the International Scientific Conference 100 th Anniversary of the Birth of Aco Šopov Faculty of Philology – Stip May 25-26, 2023

Proceedings of the International Scientific Conference
100 th Anniversary of the Birth of Aco Šopov
Faculty of Philology – Stip
May 25-26, 2023

Published: 2023-12-28

Articles

КНИЖЕВНОСТ / LITERATURE

ТРАДУКТОЛОГИЈА / TRANSLATION

ШОПОВ ЗА СВЕТОТ – СВЕТОТ ЗА ШОПОВ/ ŠOPOV FOR THE WORLD – THE WORLD FOR ŠOPOV