Имплементацијата на Е - учење на УГД научените лекции

  • Zoran Zdravev
  • Silvana Zezova
  • Gorgi Dimov

Abstract

Позитивните промени што ги наметнува ИКТ во современиотсвет се неминовни. Овие промени, во голема мера, се однесуваат и наобразованието. Политиката на Универзитетот „Гоце Делчев“ е да иманајвисок степен на користење на ИКТ во сите сегменти на управувањето,администрирањето и наставата. За таа цел се спроведени повеќе проектиза имплементација на електронското учење на УГД.Во трудов се опишани проектите кои се реализиран на УГД, со целвоведување на е-учењето. Понатаму, прикажани се резултатите кои сепостигнати во периодот од 2008 до 2013 година. Оттука се гледа дека новататехнологија за примена на ИКТ во наставниот процес е успешно усвоенана ниво на Универзитет. Но, сето ова не беше еден лесен и едноставенпроцес, туку се судривме и со многубројни проблеми. Понатаму во трудотсе опишани проблемите со кои се судривме во тек на имплементацијата ишто научивме при решавањето на тие проблеми. На крај, во заклучокот,ги даваме нашите препораки за успешна имплементација на е-учењето.
Published
Oct 24, 2013
How to Cite
ZDRAVEV, Zoran; ZEZOVA, Silvana; DIMOV, Gorgi. Имплементацијата на Е - учење на УГД научените лекции. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 8, n. 12, p. pp. 149-158, oct. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/678>. Date accessed: 07 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)