Генетика на отпорноста на оризот

  • Ilija Karov
  • Biserka Naumova
  • Elizabeta Manova

Abstract

Истражувани се отпорноста на оризот конпаразитната габа,Pyrcularia orizae Cav., симптомите на болеста, условно наречени како пламеница на оризот, како и морфологијата како и проценителот на болеста. Испитувана е вертикална и хоризонтална отпорност на 16 сорти, при што се дојде до сознанието дека тестираните сорти ориз покажуваат висока осетливост кон оваа паразитска габа.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>