Влијанието на климатските фактори врз должината на вегетацијата задржани чушки кај некои сорти памук во Струмица

  • Dobrin Jakimov
  • Dragi Pirikliev
  • Vasil Kocevski
  • Milan Gjeorgjievski

Abstract

Памукот кај нас се наоѓа на северната граница од неговата распространетост во светот. Во ваква гранична област природно да се очекува извесни климатски фактори неповолно да дејствуваат врз неговото успешно огледување. Тоа се, пред се, покусиот вегетативен период, помалите температурни суми и поголемите климатски екстреми од оние што памукот ги има во својата оптимална зона на одгледување.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>