Некои морфолошки и биолошки карактеристики на пиперка произведена во услови In Vitro

  • Liljana Koleva
  • Mirko Spasenoski

Abstract

Апикални пупки беа изолирани од пиперка (Capsicum annuum L.сорта куртовска капија) од асептички из`ртени семиња а потоа истите беа култивирани на MS медиум (Murashige и Skoog) во присуство на хормоните IAA и Кинетин.
Published
2013-04-23

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>