ЕТИОЛОГИЈА НА ЖЕНСКОТО ПРЕСТАПНИШТВО

  • Елена Максимова
  • Дејан Маролов

Abstract

Со проучување на досегашните податоци познати за причините за женското престапништво, историските и сегашни познавања и феноменологијата на криминалитетот на жената, заедно со нејзино феноменолошко профилирање, подолу ќе се обидовме да ја објасниме потребата од проучувањето на оваа област. Притоа, константно потенцирајќи ги теориите кои се создадени во насока на објаснување на причините зошто жената врши, и пред сѐ, зошто се впушта во вршење на кривични дела, притоа, неминовно задирајќи во дел од причините кои криминолозите и светските проучувачи ги земаат како појдовна точка при објаснување и разбирање на женското престапништво. Сепак, нагласуваме дека ваквото објаснување и не претставува толку лесна и едноставна работа, особено кога на располагање се имаат „машките“ методи. Криминолошки, анализата на причините за впуштање на жената во криминалитетот, како и за нејзината, добро позната помала застапеност во вкупниот евидентиран криминалитет, е значајно за создавање на издржана претстава за движењето на криминалитетот на жената е особено за неговата прогноза и развој, а со тоа и ефективни механизми за негово превенирање.
Клучни зборови: жена, криминалец, причини, последици, прогноза, теории

Published
2020-06-20