Vol. 9 No. 9 (2019): ГОДИШЕН ЗБОРНИК ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ 2019