Теориски пристапи во училишниот менаџмент

  • Sonja Petrovska

Abstract

Во литературата постојат многу дефиниции кои го определуваат поимот менаџмент. Сепак во сите нив менаџментот се дефинира како комплексен процес кој претпоставува остварување на функции (планирање, поттикнување, организирање и контролирање), заради достигнување на цели (крајни/ очекувани резултати) низ вклучување на човечки и други ресурси (луѓе, суровини, машини, методи, пари и пазари).

References

Bill Miles, Analysis of Leadership Theories, септември, 2009 http:// works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=bill_miles

Bolman LG & D eal TE, (1997), Reframing Organizations: artistry, choice and leadership. San Fran cisco, CA: Jossey Ba ss.

Bush, Tony, (2003), Theories of educational leadership and management, 3 rd edition, London, Sage Publications Ltd, август, 2009 http://www. flipkart.com/theories-educational-leadership-management-tony

Greenfield, T. B. (1975). Theory about organizations: a new perspective and its implications for schools, во M. Hughes (Ed.) Administering Education: International Challenge, Athlone Press, London

Петковски, К., Алексова, М., (2004), Водење на динамично училиште – организација, приоритети, предизвици, достигнувања, БРО, Скопје

School leadership and administration, (2002), edited by: Allan, Walker and Clive, Dimmock, London, Routledge Falmer, август, 2009, http:// books.google.com/books

Tony Bush and Derek Glover, (2003), School Leadership: Concepts and Evidence, август, 2009 http://www.ncsl.org.uk/media-84d-76-schoolleadership- concepts-and-evidence-summary.pdf

Tony, Bush, (2007), Educational leadership and management: theory, policy, and practice, South African Journal of Education, Vol 27(3)391– 406, август, 2009, http://www.sajournalofeducation.co.za/index.php/ saje/article/view/107/29

Published
2013-04-17

Most read articles by the same author(s)