Трошоци при изработка на хоризонтални рударски простории

  • Nikolinka Doneva
  • Zoran Despodov
  • Marija Hadzi - Nikolova

Abstract

Во овој труд е анализирана изработката на хоризонтални рударскипростории во четири различни работни средини. По утврдување навкупните трошоци за секоја од четирите усвоени варијанти на хоризонталнапросторија, направена е анализа на на учеството на трошоците за одделнитеработни операции во вкупните трошоци при изработка на хоризонталнирударски простории.
Published
Apr 15, 2013
How to Cite
DONEVA, Nikolinka; DESPODOV, Zoran; HADZI - NIKOLOVA, Marija. Трошоци при изработка на хоризонтални рударски простории. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/123>. Date accessed: 25 may 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>