Концепт за проектирање на енергоефективен индивидуален станбен објект по принципите на пасивна архитектура

  • Aleksandra Dimoska
  • Ana Mitanoska
  • Vaska Sandeva

Abstract

Фокусот на денешните архитекти е во употребата на методите напасивниот дизајн кои претставуваат значајни параметри во планирање ипроектирање на одржливи објекти, како дел од настојувањето за одржливразвој и неговите потенцијално значајни придобивки во заштитата наприродната средина преку користење на природните ресурси, намалувањена трошоците за изградба и одржување на сметка на поединецот иопштеството, како и подобрување на севкупниот квалитет на живеење.
Published
Apr 15, 2013
How to Cite
DIMOSKA, Aleksandra; MITANOSKA, Ana; SANDEVA, Vaska. Концепт за проектирање на енергоефективен индивидуален станбен објект по принципите на пасивна архитектура. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/127>. Date accessed: 04 june 2020.

Most read articles by the same author(s)