Контрола на миризби од отпадни води

  • Anita Andreevska Mitrovska
  • Mirjana Golomeova

Abstract

Системите за контрола на миризби кои потекнуваат од отпадни водиво колекторските канализациски системи, постројките за третман наотпадни води или пак од септичките јами се проектираат да се во состојба даги третираат миризливите гасови, како што се водород сулфид, амонијак,меркаптани, метиламини и други, присутни во гасовите емитирани одтечностите. Непријатните миризби денеска се третираат како големпроблем за животната средина на глобално ниво, со зголемени побарувањаза подобрување на контролата на миризбите емитирани од комуналните ииндустриските отпадни води. Непријатните миризби стануваат сѐ повеќенетолерантни за населението, а лошата миризба често е третирана какоиндикација со можни ризици по здравјето на луѓето. Развојот на новатасовремена ера и иновациите во новите и успешни технологии, опремаи знаења, поддржани со употреба на хемиски средства, ја подобруваат контролата на миризбите генерирани од отпадните води и решавање напроблемите поврзани со нив.
Published
Feb 8, 2016
How to Cite
ANDREEVSKA MITROVSKA, Anita; GOLOMEOVA, Mirjana. Контрола на миризби од отпадни води. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1285>. Date accessed: 03 july 2020.

Most read articles by the same author(s)