Безбедносни аспекти од управување со конвенционална постројка за третман на отпадни води, согласно со законска регулатива во Р. Македонија

  • Anita Andreevska Mitrovska
  • Mirjana Golomeova
  • Daniela Nelepa

Abstract

Секојдневно расте загриженоста за зачувување на животната средина и современата законска регулатива на глобално ниво, исто како штосекојдневно расте и количината на отпадните води кои се акумулираатво колекторските системи на урбаните центри и се транспортираат допречистителните станици за отпадни води. Покрај зголемената грижаза квалитетот и квантитетот на водите, кои се испуштаат во околината,зајакнати се и законските мерки во однос на здравјето и безбедноста навработените. Во Република Македонија во тек се инвестиции во областа напречистителните станици за отпадни води и овој труд дава еден приказ напобарувањата од оперативна безбедност на постројките и технолошкителинии, најнапред од аспект на заштита на здравјето и животите навработените и населението.
Published
Feb 8, 2016
How to Cite
ANDREEVSKA MITROVSKA, Anita; GOLOMEOVA, Mirjana; NELEPA, Daniela. Безбедносни аспекти од управување со конвенционална постројка за третман на отпадни води, согласно со законска регулатива во Р. Македонија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1286>. Date accessed: 03 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)