Логистика на патници на домашни аеродроми

  • Marjan Ivanovski
  • Zoran Despodov
  • Boris Krstev
  • Мishe Мilanovski
  • Aleksandar Krstev

Abstract

Како што покажуваат статистиките, воздушниот сообраќај е еден од најзастапените во нашето општество и од ден на ден сѐ повеќе сезголемува неговата примена. Карактеристично за воздушниот сообраќаји транспорт е неговата брзина, но таа брзина е зависна од многу фактори.Некои од тие фактори се: брзината и капацитетот на авионите, брзината натранспорт на стоките до аеродромските складишта и од нив до авионите,брзината на процесирање на податоците за патниците и проследување нанивниот багаж до соодветното место за утовар во авионот, брзината насистемот за пренос на багажот на еден патник до соодветното место заутовар во авионот, како и брзината на персоналот кој ракува со него. Вопонатамошниот текст ќе ги разработиме сите фактори коишто влијаат врзбрз и успешен воздушен транспорт.
Published
Feb 8, 2016
How to Cite
IVANOVSKI, Marjan et al. Логистика на патници на домашни аеродроми. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1291>. Date accessed: 06 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>