Логистика на патници на домашни аеродроми

  • Marjan Ivanovski
  • Zoran Despodov
  • Boris Krstev
  • Мishe Мilanovski
  • Aleksandar Krstev

Abstract

Како што покажуваат статистиките, воздушниот сообраќај е еден од најзастапените во нашето општество и од ден на ден сѐ повеќе сезголемува неговата примена. Карактеристично за воздушниот сообраќаји транспорт е неговата брзина, но таа брзина е зависна од многу фактори.Некои од тие фактори се: брзината и капацитетот на авионите, брзината натранспорт на стоките до аеродромските складишта и од нив до авионите,брзината на процесирање на податоците за патниците и проследување нанивниот багаж до соодветното место за утовар во авионот, брзината насистемот за пренос на багажот на еден патник до соодветното место заутовар во авионот, како и брзината на персоналот кој ракува со него. Вопонатамошниот текст ќе ги разработиме сите фактори коишто влијаат врзбрз и успешен воздушен транспорт.

References

Czech Airlines GOM (Ground Operation Manual)

International Air Transport Association (IATA), www.iata.org

Wikipedia – free online encyclopedia, www.wikipedia.com

HowStuffWorks, www.howstuffworks.com

Google, www.google.com

Published
2016-02-08

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>