Карактеризација на цврстиот комунален отпад

  • Borce Vezenkov
  • Blagoj Golomeov
  • Zoran Panov
  • Aleksandar Resavski

Abstract

Називот цврст комунален отпад (Municipal Solid Waste) е релативно нов во нашата терминологија. Тој претставува алтернатива на досегашнитеизрази како домашно ѓубре, јавен смет, комунален смет и сл. Во времена зголемен индустриско-технолошки развој, демографска експлозија,пренаселеност и интензивно темпо на човековиот живот доаѓа до енормнапродукција на ЦКО, како и зголемување на содржината на вештачки итешко разградливи материи во него. Природата веќе не е во состојба самада го разложи отпадот создаден од човековите активности, така што тојстанува сѐ поголема закана за човекот и неговата околина, бидејќи зафаќасѐ поголеми површини и ги загадува почвата, атмосферата, површинскитеи подземните води и биосферата.
Published
Feb 8, 2016
How to Cite
VEZENKOV, Borce et al. Карактеризација на цврстиот комунален отпад. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1297>. Date accessed: 16 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>