Влијанието на флора МК-2 врз приносот, морфолошките и квалитетните својства на индустриските домати

  • Vasil Kocevski
  • Dobrin Jakimov
  • Sasa Mitrev
  • Dusan Spasov
  • Milan Jekikj

Abstract

Целта на овие испитувања е да се утврди дејството од фолијарната примена на течното минерално ѓубре ФЛОРА МК-2, на индустриските домати во струмичко. Притоа е утврдено дека со три третмани заедно со средствата за заштита на растенијата од болести и штетници, од течното минерално ѓубре се добива зголемување на приносот од 1,8 t/ha, а врз база на НПК 2,9 t/ha домати. Двете зголемувања се наполно економски оправдани, особено тоа врз база на НПК. Трошоците за примена на течното ѓубре се на товар на трошоците за заштита на растенијата.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
KOCEVSKI, Vasil et al. Влијанието на флора МК-2 врз приносот, морфолошките и квалитетните својства на индустриските домати. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.22, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/293>. Date accessed: 11 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>