Биолошки и стопански квалитети на некои сорти памук создадени за Бугарија, Грција и Југослоавија, испитани во агроеколошки услови на Струмица

  • Dragi Pirikliev
  • Dobrin Jakimov
  • Vasil Kocevski
  • Milan Gjeorgjievski

Abstract

Целта на оваа испитување беше проучување на биолошките и економските својства н анајновит и најперспективните сорти памук создадени во Бугарија, Грција и Југославија и врз основа на резултатите од повеќегодишните испитувања, се препорачуваат как најпогодни за широка пракса на дтрумичкиот реон како и други реони со слични агроеколошки услови.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
PIRIKLIEV, Dragi et al. Биолошки и стопански квалитети на некои сорти памук создадени за Бугарија, Грција и Југослоавија, испитани во агроеколошки услови на Струмица. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.6, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/294>. Date accessed: 05 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>