Бактериска пламеница на крушата во Македонија

  • Sasa Mitrev

Abstract

Во студијава се проучувани патогените, одгледувачките и биохемиско-физиолошките карактеристики на повеќе изолати и реизолати на бактеријата Erwinia amylovora, изолирани од заболени овошки круша со потекло од Македонија.

На основа на постигнатите резултатипроизлегува дека сите проучувани изолати припааѓат на бактеријата Erwinia amylovora, како предизвикувач на бактериската пламеница кај овошките. Како контролни изолати беа користени изолати со потекло од Франција (1430).

Овој труд за прв пат ги опишува бактериските карактеристики на карантинската бактерија Erwinia amylovora во Македонија.

Published
Apr 22, 2013
How to Cite
MITREV, Sasa. Бактериска пламеница на крушата во Македонија. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.15, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/296>. Date accessed: 14 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>