Серолошки одлики на бактеријата ERWINIA AMYLOVORA (BURILL 1882; WINSLOW ET AL.1920) со потекло од Македонија

  • Momcilo Arsenijevik
  • Slavko Dzuririsik
  • Sasa Mitrev

Abstract

Со антисерум на автентичниот род (1430) на бактеријата E. amilovora, по потекло од Франција , и антисерумот на два наши рода (Cu-39 i Kš-89) испитувана е ефикасноста на серолошките тестови на аглутинација, на микроскопски плочи и во епрувети, со цел да се докажат овие бактерии во култура, изолирани од заразени круши, јаболки и дуњи.

Се покажа дека сите три користени серуми покажуваат посебна специфичност, позитвно реагирајќи со хомологните и хетерологните антигени на сите 11 испитувани изолати на E. amilovora.

Published
Apr 22, 2013
How to Cite
ARSENIJEVIK, Momcilo; DZURIRISIK, Slavko; MITREV, Sasa. Серолошки одлики на бактеријата ERWINIA AMYLOVORA (BURILL 1882; WINSLOW ET AL.1920) со потекло од Македонија. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.16, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/298>. Date accessed: 05 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>