Карактеристики на некои атипични бактериски соеви добиени во текот на изолирањето на бактеријата Erwinia Amylovora

  • Momcilo Arsenijevik
  • Sasa Mitrev

Abstract

Проучени се патогени, одгледувачки и биохемиски-физиолошки карактеристики на пет соеви на бактерии од ткивата на оболени круши и дуњи, инфицирани со Erwinia amilovora.
Published
Apr 23, 2013
How to Cite
ARSENIJEVIK, Momcilo; MITREV, Sasa. Карактеристики на некои атипични бактериски соеви добиени во текот на изолирањето на бактеријата Erwinia Amylovora. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.31, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/309>. Date accessed: 05 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>