Појава на некои нови патогени промени кај виновата лоза во регионот

  • Sasa Mitrev
  • Filip Pejcinovski
  • B Kozina
  • T Mojsovski

Abstract

Виновата лоза е една од најраспространетите земјоделски колтури во светот, зафаќајќи површина од околу 10 милијони хектари. Се развива од умерените температурни подрачја па се до тропските делови, но поголемите лозарски реони се наоѓат во умерените климатски подрачја. Секако виновата лоза е најмногу раширена и економски најзначајна во Европа, а секако и во поширокиот регион на Балканот.
Published
Apr 24, 2013
How to Cite
MITREV, Sasa et al. Појава на некои нови патогени промени кај виновата лоза во регионот. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp.79-88, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/336>. Date accessed: 06 june 2020.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>