НАРАТОРИТЕ ВО „ЌЕРКАТА НА МАТЕМАТИЧАРОТ“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИ

  • Tole Belcev
  • Dance Stefanovska

Abstract

Трудот претставува елаборација на видовите наратори во
најновиот роман на Венко Андоновски со наслов „Ќерката на Математичарот“.
Овој роман е составен од два дела, но интересно е тоа што имаме, всушност,
два романи споени во еден или како што ги нарекол Андоновски - Голема книга
и Мала книга. Не само што дејствата од двата романи меѓусебно се поврзани и
претставуваат едно цело туку и книгите се едно, бидејќи во Големата книга се
наоѓа Малата книга. Во трудот прво се анализираат нараторите во Големата
книга, а потоа во Малата книга. Во заклучокот се нагласува дека во Големата
книга има голем број на наратори од разни видови, додека во Малата книга
доминантен е омнисцентниот наратор и тоа во двата негови вида - омнисцентен
сеприсутен и омнисцентен прикриен.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
BELCEV, Tole; STEFANOVSKA, Dance. НАРАТОРИТЕ ВО „ЌЕРКАТА НА МАТЕМАТИЧАРОТ“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИ. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 175-183, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2522>. Date accessed: 30 may 2020.

Most read articles by the same author(s)