НЕАНТРОПОМОРФНИТЕ НАРАТОРИ ВО РАСКАЗИТЕ НА ДРАГИ МИХАЈЛОВСКИ

  • Gabriela Miteva
  • Tole Belcev

Abstract

Во овој труд се елаборирани нараторите од неколку раскази на Драги
Михајловски, односно тоа се расказите „Сведок“ од збирката раскази „Ѓон“,
„Милтон“ и „Коле“ од збирката раскази „Триполската капија“ и „Скок со стап“
од истоимената збирка раскази. Во расказите имаме специфични наратори
кои подолу ќе ги илустрираме. За да постојат книжевните дела мора да постои
раскажување, односно нарација. Книжевната нарација е застапена во епските
книжевни дела. Преку неа се претставуваат имагинарни измислени настани.
Нарацијата секогаш се изразува преку нараторот, односно раскажувачот. Во
овој труд ќе зборуваме за веродостојното и веројатното во литературата, а исто
така ќе ги изнесеме главните алатки со кои ќе оперираме: нарација, наратор и
видови наратори. Покрај теорискиот пристап, во овој труд и практично ќе бидат
елаборирани нараторите во расказите. Синтезата ќе овозможи да создадеме
целосна слика за нараторите во расказите што ги обработуваме од прозниот
опус на Драги Михајловски.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
MITEVA, Gabriela; BELCEV, Tole. НЕАНТРОПОМОРФНИТЕ НАРАТОРИ ВО РАСКАЗИТЕ НА ДРАГИ МИХАЈЛОВСКИ. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 7, n. 8, p. 105-116, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2544>. Date accessed: 18 sep. 2019.

Most read articles by the same author(s)