ПРИДОБИВКИ ОД ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Marija Todorova

Abstract

Во овој труд се разгледуваат суштинските придобивки од
интернационализацијата на високото образование, се појаснува улогата на
владите и институциите во процесот на интернационализација, се истакнува
нејзината важност во нивното работење и, на крај, се даваат заклучоци и
препораки за иднината на интернационализација на високото образование.

Published
Dec 22, 2018
How to Cite
TODOROVA, Marija. ПРИДОБИВКИ ОД ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 8, n. 10, p. 47-52, dec. 2018. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/2561>. Date accessed: 08 july 2020.

Most read articles by the same author(s)