МНОГУЈАЗИЧЕН НАСТАВНИК

  • Marija Todorova

Abstract

Во овој труд се зборува за многујазичната настава и се потенцира улогата на
многујазичниот наставник како директен учесник во истата. Целта на овој труд е да се истакнат
компетенциите на еден наставник за да се смета за многујазичен, т.е. кои се неговите
компетенции за да може да одговори на современите барања и предизвици и да ги задоволи
потребите на современото општество.

Published
2018-12-29

Most read articles by the same author(s)