АНКСИОЗНОСТ ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК

  • Marija Todorova
  • Vesna Koceva

Abstract

Овој труд ја анализира појавата на анксиозност кај студентите
при изучување на странски јазик, која предизвикува несигурност, расеаност,
мала самодоверба, отсуство на желба да се посетуваат часовите и да се учи
јазикот.
Целта на овој труд е да се истакнат причините за појавата на анксиозност,
да се потенцира нејзиното негативно влијае врз достигнувањата т.е. успехот
на студентите и да се поттикне секој наставник да се стреми и да го намали
или елиминира тоа чувство со цел да се постигнат позитивни резултати при
изучувањето на странскиот јазик.

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>